Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Rakennus Hurme Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Rakennus Hurme Oy
Y-tunnus 2873784-8

Asemantie 196,
23100 Mynämäki

0445296166

rakennushurme.net/

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rakennus Hurme Oy

mika@rakennushurme.net

3. Rekisterin nimi

Rakennus Hurme Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rakennus Hurme Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi, asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, palveluistamme kertominen sekä nettisivun kehittäminen ja hallinnointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rakennus Hurme Oy kerää asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja tilauksien tai muiden palveluiden toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin. Ilman näitä tietoja yhtiö ei voi toimittaa asiakkaan tilaamia tuotteita tai palveluita. Kerättäviä henkilötietoja ovat: 

Mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot (esim. tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä tuotteiden ja palveluiden käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot tai tilaukseen liittyvät lisätiedot).

6. Rekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot:

Asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus-, maksu- ja perintätiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot)

suoramarkkinointikiellot ja -luvat 

Y-tunnus

yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rakennus Hurme Oy:n rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).